VCA certificering bedrijven

VCA certificering bedrijven

Sinds eind 2016 is er de checklist 2017/6.0 waarin, naast VCA* en VCA** certificering, ook VCA petrochemie certificering is ingevoerd. De doelgroep voor het VCA petrochemie certificaat bestaat uit bedrijven met een hoog risicoprofiel en specifieke activiteiten in de petrochemie.

Voordelen VCA bedrijfscertificering

VCA certificering is een nuttig middel om aan te tonen dat uw bedrijf op een groot aantal punten voldoet aan de eisen op het gebied van Veiligheid, Gezondheid en Milieu. Hiermee wordt voorkomen dat een opdrachtgever en aannemer allerlei acties moeten ondernemen om de zorg voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu te waarborgen.

Wat is een VCA certificering?

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu). De VCA checklist is een vragenlijst die gebruikt wordt voor- en door aannemers (opdrachtnemers, contractors) die bij opdrachtgevers werkzaamheden verrichten. VCA certificering is meer dan het volgen van een checklist en bestaat uit een veelzijdig en compleet programma waarmee uw organisatie objectief en structureel kan worden getoetst en gecertificeerd op veiligheid, gezondheid en milieu.

Voordelen VCA certificering

VCA certificering heeft veel voordelen: minder (bijna)ongevallen, minder verzuim als gevolg van arbeidsongevallen, minder arbeidsongeschikten, meer aandacht voor het milieu en betere werkomstandigheden. Kortom: een veilige en gezonde werkomgeving!

Wat moet u doen om het VCA certificaat te behalen?

Om de VCA norm te kunnen implementeren moet de organisatie minimaal aan de volgende vier onderdelen voldoen:

 • Uw bedrijf beschikt over een actuele RI&E (risico inventarisatie en evaluatie). Deze mag niet ouder zijn dan drie jaar.
 • U heeft al uw middelen/materieel in kaart gebracht en deze worden jaarlijks / periodiek onderhouden en gekeurd.
 • Uw operationele medewerkers hebben een geldig VCA basisveiligheid diploma en de leidinggevenden een geldig VCA VOL diploma. Door u ingehuurde ZZP-ers beschikken ook over VOL-VCA en een eigen RI&E. (beknopt)
 • U beschikt over een VCA handboek waarin staat hoe u omgaat met ongevallen, toolboxmeetings, werkplekinspecties, TRA’s, LMRA, etc.

Begeleiding bij VCA een (bedrijfs)certificering

VCM Totaal kan u begeleiden bij het opzetten en implementeren van een VCA certificering. Ook verzorgen wij de benodigde VCA opleidingen en kunnen wij bemiddelen bij het kiezen van een Certificerende Instelling (CI).

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Advies nodig?

Jaap helpt je graag verder op het gebied van veilig werken!

Bel Jaap direct en stel je vraag!


Inhuren van een veiligheidskundige

Inhuren van een veiligheidskundige (MVK / HVK)

De juiste weg naar goede arbeidsomstandigheden. In de Arbowet wordt beschreven dat er voortdurend aandacht moet zijn voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden. Deze aandacht blijft noodzakelijk om het aantal ongevallen en het ziekteverzuim zo laag mogelijk te houden en zodoende veel geld te besparen.

Arbo-regelgeving

Hoe de arbeidsomstandigheden binnen een bedrijf worden geregeld, wordt steeds meer de verantwoordelijkheid van de werkgever en werknemers samen. In de Arbo-regelgeving wordt gesteld dat de werkgever preventietaken in eerste instantie intern dient te regelen. Indien onvoldoende kennis aanwezig is, mag er gebruik gemaakt worden van externe deskundige ondersteuning. De verplichte aansluiting bij een Arbodienst komt hierbij te vervallen.

Naast veranderende Arbo-regelgeving is ook de VCA 2017/6.0 (VGM Checklist Aannemers), op een aantal punten behoorlijk aangescherpt. Zo mag de Risico inventarisatie -en evaluatie niet ouder zijn dan 3 jaar, moeten er Taak Risico Analyses worden opgesteld, is de Toolbox weer terug  en worden er eisen gesteld aan het opleidingsniveau van de veiligheids & gezondheidscoördinator.

Deze coördinator moet minimaal in het bezit zijn van het diploma Middelbare Veiligheidskunde (MVK).

Bovengenoemde veranderingen zijn onder andere aanleiding geweest voor VCM Totaal om de dienstverlening verder uit te breiden.

Wij verzorgen deze diensten:

 • Opzetten, begeleiden en invoeren van een Arbozorgsysteem (conform de VGM Checklist aannemers VCA) door een veiligheidskundige.
 • Opstellen en verzorgen van Toolboxmeetings.
 • Het organiseren en geven van cursussen zoals:
  – Basisveiligheid (B-VCA)
  – Veiligheid voor Operationeel leidingevenden (VOL-VCA)
  – Bedrijfshulpverlening (BHV)
  – Brandbestrijding
  – Ontruimingsoefeningen

Advies nodig?

Jaap helpt je graag verder op het gebied van veilig werken!

Bel Jaap direct en stel je vraag!


Inhuren Extern Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen (ADR, ADN, RID)

Inhuren Extern Veiligheidsadviseur Gevaarlijke Stoffen (ADR, ADN, RID)

Met ingang van 1 januari 2000 moeten ondernemingen die betrokken zijn bij het laden of lossen en het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen beschikken over een Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen. Deze verplichting is opgenomen in richtlijn 96/35 EU. Deze verplichting geldt wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de vrijstellingsgrenzen van het ADR, RID of ADN.

Taken van de veiligheidsadviseur:

 1. de onderneming adviseren over het op juiste wijze toepassen van de vervoersvoorschriften;
 2. het opstellen van een jaarverslag;
 3. het opstellen van een incidentenverslag bij calamiteiten (dat is volgens de richtlijn verplicht).

De wet schrijft voor dat een onderneming over een veiligheidsadviseur moet kunnen beschikken, maar verplicht niet dat deze in dienst moet zijn. De veiligheidsadviseur kan dus ook extern worden ingehuurd.

VCM Totaal biedt bedrijven de mogelijk een Extern-Veiligheidsadviseur voor het wegvervoer ADR, binnenvaart ADN en spoorvervoer RID in te huren. De tarieven zijn afhankelijk van het bedrijf en zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Wat hebben wij te bieden?

Een overeenkomst met VCM Totaal als extern veiligheidsadviseur bestaat uit het volgende pakket:

 • minimaal 1x per jaar een audit op het bedrijf
 • begeleiding bij de aanpassingen en uitwerkingen van deze audit
 • gratis telefonische / schriftelijke adviezen
 • opstellen van het verplichte jaarverslag

Een contract loopt vanaf de datum van aanmelding tot en met 31 december van het lopende jaar; bij aanmelding na 1 juli loopt het contract tot en met 31 december van het volgend jaar. Het wordt automatisch met een jaar verlengd; er geldt een opzegtermijn van twee maanden.

Advies nodig?

Jaap helpt je graag verder op het gebied van veilig werken!

Bel Jaap direct en stel je vraag!


Begeleiding door Specialist Gevaarlijke Stoffen

Begeleiding door Specialist
Gevaarlijke Stoffen

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt veel regelgeving met zich mee. Indien kleine zaken worden vergeten kan dit behoorlijke gevolgen hebben. Ook het vervoer op één traject met meerdere modaliteiten kan de nodige hoofdbrekens opleveren.

Om u bij alle handelingen met betrekking tot het inpakken, laden, lossen en vervoeren van gevaarlijke stoffen bij te staan, bieden wij de mogelijkheid tot het inhuren van een gediplomeerd Specialist Vervoer Gevaarlijke Stoffen.

Deze specialist is bekend met alle wetgeving op het gebied van ADR, RID, ADN, IMDG, ICAO/IATA. Tevens is ook de nodige scheikundige kennis aanwezig. Dit maakt het mogelijk u op een juiste en adequate manier van een goed advies te voorzien en u te begeleiden om vervelende situaties te voorkomen.
 Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen

Advies nodig?

Jaap helpt je graag verder op het gebied van veilig werken!

Bel Jaap direct en stel je vraag!