Interne en/of externe audits

Een audit is een onafhankelijk onderzoek waarbij onderzocht wordt in hoeverre er wordt voldaan aan gemaakte afspraken en criteria. Een audit is een waardevol instrument. Het plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van verbeteracties is, mits goed uitgevoerd, een goed hulpmiddel bij het verwezenlijken van de ambities van een organisatie.

Interne audits

Het auditprincipe houdt in dat een werkwijze wordt getoetst tegen de norm. Bij interne audits geldt het eigen systeem als norm (b.v. VCA, OSHAS, ISO-14001 of een ander managementsysteem). Men vergelijkt of de werkwijze in de praktijk overeenkomt met de beschreven afspraken in het managementsysteem. De audits worden uitgevoerd door ervaren auditors. Het doel van interne audits is het opsporen van verbetermogelijkheden van het managementsysteem en controleren of de organisatie de afgesproken werkwijzen naleeft.

Men probeert niet alleen vast te stellen of en hoe de praktijk afwijkt van de norm, maar stelt ook de norm zelf ter discussie. Is men eigenlijk wel tevreden met de gemaakte afspraken, of kan het beter? Aan het einde van de audit worden alle gegevens verzameld en geanalyseerd en worden verbeteringen gepland en doorgevoerd.

Externe audits

Terwijl bij de interne audit de werkwijze wordt getoetst, gaat het bij externe audits vooral om het toetsen van een kwaliteitssysteem tegen extern vastgelegde eisen (b.v. de VCA-norm, de OSHAS-18000-norm, de ISO 9001:2008, de ISO-14001-norm etc.).

Eerst wordt gekeken of in de procedures van het handboek van het managementsysteem, de eisen die de norm stelt, zijn terug te vinden. Als dit zo is, dan wordt er in de praktijk gekeken of men daadwerkelijk op de afgesproken manier werkt.

Een externe audit wijkt in dit opzicht af van de interne audit omdat hier de norm niet ter discussie staat. Die ligt vast. De externe auditor stelt de invulling die de organisatie heeft gemaakt ook niet ter discussie, maar wel of er door de organisatie wordt gemeten of de invulling leidt tot de beoogde resultaten en of de organisatie zo nodig bijstuurt.

Leveranciers audit

Een audit is een onafhankelijk onderzoek waarbij onderzocht wordt in hoeverre er wordt voldaan aan gemaakte afspraken en criteria.

Een audit is een waardevol instrument. Het plannen, uitvoeren, rapporteren en opvolgen van verbeteracties is, mits goed uitgevoerd, een goed hulpmiddel bij het verwezenlijken van de ambities van een organisatie.
Auditing dwingt tot nadenken, analyseren en verbeteren. Het is een moment van reflectie op de eigen activiteiten waar in de hectiek van alle dag niet altijd aan toegekomen wordt. Een uitgebalanceerd programma, al of niet thematisch geprogrammeerd, zorgt voor overzicht en inzicht in de samenhang van processen en de rol van zowel de directie als de medewerkers in dit geheel.

Een auditopdracht begint met een gesprek om de scope en de rapportagevorm af te stemmen.

Neem voor meer informatie geheel vrijblijvend contact met ons op.

Advies nodig?

Jaap helpt je graag verder op het gebied van veilig werken!

Bel Jaap direct en stel je vraag!